My my My my
 
 
 
 
 
 

Varsity A 

1v4 game 1 St Anthony's 5 Farrell 3

1v4 game 2 St Anthonyy's 6 Farrell 3

St Anthony's advances

 

2v3 game 1 Chaminade 3 Fordham Prep 2

2v3 game 2 Fordham 3 Chaminade 2

2v3 game 3 Chaminade 4 Fordham Prep 2

Chaminade advances

Final Round GM#1 St Anthony's 5 Chaminade 4  OT

Final Round GM#2 St Anthony's 8 Chaminade 4

St Anthony's Varsity A Champions

 

Varsity B

1v4 GM#1 Xavier 9 St Francis 1

2v3 GM#1 Xaverian 7 Stepinac 2

 

Richard Meyer Challenge

Holy Cross 6 St Peter's 3

 

JV

1v4 Fordham Prep 9 Iona Prep 0

2v3 St Anthony's 6 Msgr Farrell 3